Veiligheidshuis Noord-Holland Noord

Foto: / / De meerwaarde van een Veiligheidshuis ligt in haar focus op complexe problematiek.

Voor een succesvolle aanpak van multiprobleemgezinnen, criminaliteit en ernstige overlast is meer nodig dan zorg of straf alleen. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten, zorgpartners en justitiepartners. Dat gebeurt in de vorm van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.

Een Veiligheidshuis is een netwerk van vaste sleutelpartners zoals politie, openbaar ministerie en gemeente. Als het nodig is, schuiven ook andere partijen aan, zoals woningcorporaties of maatschappelijk werk.
 
De meerwaarde van een Veiligheidshuis ligt in haar focus op complexe problematiek. Bijvoorbeeld bij een combinatie van een strafbaar feit, verslaving en opvoedingsproblemen. Een Veiligheidshuis richt zich niet op alle doelgroepen. Een casus is pas geschikt om te worden besproken in een Veiligheidshuis wanneer ze voldoet aan de volgende criteria:

  • Heeft het gezin of de persoon problemen op meerdere gebieden
  • Is er sprake van crimineel of overlast gevend gedrag of dreigt dit in de toekomst
  • Zijn voor de aanpak van de problematiek partijen uit meerdere ketens nodig

Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord richt zich ook op lokale veiligheidsproblematiek. Bijvoorbeeld wanneer een groep jongeren voor overlast zorgt in een wijk. De samenwerkende partners stellen samen één plan op. Vaak is dat een combinatie van straf en hulpverlening.
 
Alle sleutelpartners kunnen een casus inbrengen. Samen wordt het probleem geanalyseerd en een coördinator aangesteld. Die zorgt voor een gezamenlijk plan van aanpak waar betrokkenen een eigen rol in krijgen. De coördinator stemt de hulp op elkaar af en houdt in de gaten of de afspraken worden nagekomen. Zo komt de hulp snel en efficiënt tot stand.
 
Bij de analyse en het plan wordt het hele gezin en de omgeving meegenomen. Er wordt gewerkt volgens het gedachtegoed: Eén gezin, één plan, één regisseur.
 
Gemeenten in de 25 veiligheidsregio's in Nederland hebben sinds 1 januari 2013 de regie op Veiligheidshuizen. Elke gemeente kan zich bij een Veiligheidshuis in haar regio aansluiten. Gezamenlijk zorgen gemeenten voor de verbinding tussen lokale organisaties op het gebied van zorg en veiligheid.
 
In elke regio bepalen gemeenten samen met de partners waar, hoe en met wie de Veiligheidshuizen vorm krijgen. Het loont om hierover met elkaar bestuurlijke afspraken te maken.
 
Zo vormt de samenwerking binnen het Veiligheidshuis, nu en in de toekomst, een effectief instrument in het veiligheidsbeleid en kan er nog beter gezorgd worden voor een veilige samenleving.

Meer informatie is te vinden op de website van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.