Feiten over de inhuur van extern personeel in de periode 2014-2016

13 juni 2017 / naar overzicht
Foto: 13 juni 2017 / Maurice Amoureus /

In de media is veel aandacht voor de inhuur van extern personeel bij onze veiligheidsregio. Logisch, want ruim negen miljoen euro aan inhuur in drie jaar tijd is een fors bedrag. In dit artikel vindt u onze kant van het verhaal en de feiten. Heeft u nog vragen of behoefte aan een toelichting? Dan kunt u een mail sturen naar communicatie@vrnhn.nl.

Waarom hebben we van 2014 tot 2016 extern personeel ingehuurd?
We hadden drie redenen om mensen in te huren in de periode 2014-2016. De eerste reden is het project regionalisatie brandweer. We waren de laatste veiligheidsregio in Nederland waar de gemeentelijke brandweer in de veiligheidsregio werd ondergebracht. We kregen de opdracht om in anderhalf jaar tijd van negentien brandweerorganisaties naar één organisatie te gaan. Op 1 januari 2015 stond onze nieuwe organisatie binnen de afgesproken tijd en binnen de projectbegroting. Van 29 brandweercollega’s gingen we naar bijna 1500 collega’s en 52 brandweerkazernes. Dat is een enorme operatie, terwijl onze operationele organisatie 24/7 bleef draaien. Daarvoor was kennis en expertise nodig die we zelf niet in huis hadden. Daarom hebben we tijdelijk externe mensen ingehuurd.

Tweede reden voor de inhuur was dat we banen beschikbaar wilden houden voor collega’s die bij de gemeentelijke organisaties werkten. Voor die mensen hebben we vacatureruimte open gehouden door tijdelijk mensen in te huren.

De derde reden waarom we mensen inhuren, is onze operationele organisatie die 24/7 door moet gaan. We hebben altijd personeel nodig op de ambulance. Als daar zieken zijn, moeten we collega’s inhuren om het werk door te laten gaan voor onze inwoners.

Waarom hebben we mensen ingehuurd voor de regionalisatie?
Het omzetten van veel kleine organisaties naar één grote organisatie hadden we nog niet eerder gedaan. We moesten in een heel korte periode een nieuwe organisatie ontwerpen en opstarten. Dat betekent bijvoorbeeld een volledig nieuwe ICT-omgeving ontwerpen en inrichten, personeel- en salarisadministratie en inkoop samenbrengen. We hebben eerst de gemeentes gevraagd, maar die hadden die kennis ook niet in huis. Dan moet je mensen extern inhuren die daar kennis en ervaring mee hebben.

Hoe zit het met de Wet Normering Topinkomens (voorheen Balkenende-norm)?
Wij rapporteren volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT). Onze bestuurders en de directieleden zijn topfunctionarissen. Van alle topfunctionarissen moeten de salarisgegevens openbaar worden gemaakt in onze jaarstukken. Ook moet je rapporteren over andere medewerkers binnen de organisatie als hun salaris boven de WNT-norm uitkomt. Dit geldt dus alleen voor medewerkers in vaste dienst en niet voor externe inhuurkrachten. Het jaarsalaris van onze directie en bestuurders zit onder de maximale WNT-norm. De accountant heeft gecontroleerd of wij goed rapporteren en heeft ons een goedkeurende verklaring gegeven. Die accountant is een onafhankelijke derde die ons controleert.

Hoe rapporteren we over de inhuur van extern personeel?
Voor het rapporteren van de externe inhuur houden wij de begrotingssystematiek aan die gemeenten ook gebruiken. Dat is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). We verantwoorden het totale bedrag aan externe inhuur op programmaniveau, dus voor de ambulance, bedrijfsvoering, de brandweer en meer. Dat doen we jaarlijks in de begroting, de bestuursrapportages en in de jaarrekening.

Wat staat er in het Wob-verzoek?
NH-Nieuws heeft ons gevraagd de kosten betaald aan al het extern ingehuurd personeel over de periode 2014, 2015 en 2016 per individuele functie inzichtelijk te maken. Dit overzicht is speciaal voor het Wob-verzoek gemaakt en is daarom niet terug te vinden in onze jaarstukken.

Forse vergoeding externe inhuur door vele uren
Uit het overzicht blijkt dat een aantal externe krachten een fors bedrag aan kosten hebben gedeclareerd in de periode 2014-2016. De deelprojectleider regionalisering kreeg een vergoeding van € 136,- per uur inclusief 21% BTW. Dat is een marktconforme vergoeding. Deze persoon heeft tijdens het project regionalisering lange werkweken en dus veel uren gemaakt. Een snelle rekensom laat zien dat je bijvoorbeeld met werkweken van 45 uur x € 136 x 48 weken per jaar op € 293.760,- uitkomt. Dat verklaart het forse totale bedrag.

Hoe en op welk moment is het algemeen bestuur over de inhuur van externen geïnformeerd?
Ons algemeen bestuur heeft vooraf de projectkosten van de regionalisering van de brandweer besproken. Op 27 september 2013 is de eerste projectbegroting voor de regionalisering in het bestuur geweest. Op 4 juli 2014 is de tweede projectbegroting in het algemeen bestuur behandeld. In 2014 stond de eerder genoemde deelprojectleider regionalisering voor een vergoeding van € 250.000,-  in deze projectbegroting.

Hoe verantwoordt de veiligheidsregio die kosten?  
Voor de projectkosten van de regionalisering hebben wij in 2013 en 2014 een bedrag van 5,5 miljoen geleend. Van deze projectkosten hebben we ook de tijdelijke inhuur van gespecialiseerd personeel betaald. De projectlening lossen wij, zoals beloofd, jaarlijks in delen af. Dit jaar verwachten we de laatste termijn af te lossen.

Hoe kan de veiligheidsregio geld uitgeven aan externen en tegelijkertijd bezuinigen?
In 2015 zijn we in opdracht van onze gemeenteraden en bestuurders met de bezuinigingsoperatie gestart. In 2015 begonnen met 4,9 miljoen bezuinigingen. Dit loopt in stappen op tot uiteindelijk 7,4 miljoen structureel minder uitgeven vanaf 2018. We kunnen een aantal zaken goedkoper regelen, juist doordat we nu samen één organisatie zijn. Als grote organisatie kunnen we bijvoorbeeld goedkoper inkopen. Juist hiervoor gebruiken we externe inkoopexperts. Ons inkoopproces is inmiddels volledig op stoom. We hebben nieuwe pakken, nieuwe helmen, nieuwe ademluchttoestellen, nieuwe mobiele dataterminals op de tankautospuiten, nieuwe brandweerbusjes en we hebben 38 nieuwe tankautospuiten besteld. Ondanks dat onze brandweermensen deze nieuwe spullen krijgen, gaan we ook de, door de gemeenteraden opgedragen, structurele bezuinigingen van 7,4 miljoen halen.

Heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord brandweerkazernes gesloten?
Nee, in onze regio zijn geen brandweerkazernes gesloten om financiële redenen. Omdat er te weinig brandweervrijwilligers waren, is helaas wel de kazerne van Egmond-Binnen gesloten.

Huurt de veiligheidsregio ook in 2017 externen in?
Ja, ook in 2017 maken wij gebruik van externe inhuur. Maar veel minder dan in de onderzochte periode, want de regionalisering is afgerond. Voor specialistische kennis, openstaande vacatures en vervanging voor zieken bij de ambulancedienst doen wij nog steeds een beroep op externe krachten.

naar overzicht