Laat ouderen niet vallen en stikken

Foto: / / Pixabay /

De veiligheidsregio spant zich samen met partners in om ouderen te behoeden voor vallen en branden. Dat gebeurt onder de titel Laat Ouderen Niet Vallen en Stikken.

Het probleem

Jaarlijks overlijden in Nederland ruim drieduizend 65-plussers aan de gevolgen van een val. Nog een verontrustend cijfer: oudere mensen lopen een drie keer zo groot risico om slachtoffer te worden door brand, dan andere leeftijdsgroepen. Het probleem wordt steeds groter.

Uitdaging

Met relatief eenvoudige maatregelen kan het risico op vallen en brand aanzienlijk worden teruggedrongen. Maar hoe bereiken we voldoende mensen en zorgen we ervoor dat we ze maatregelen nemen thuis? Er zijn heel veel organisaties die willen helpen, maar hoe vinden die elkaar? Het netwerk in de wijk speelt hier een cruciale rol in. Iedereen kan zijn steentje bijdragen, of het nou om een mantelzorger, ambulant ondersteuner van de thuiszorg, consulent van de woningbouwvereniging, diëtiste, wijkagent of andere functie gaat. Een kleine bijdrage in de vorm van doorverwijzen, waarschuwen of meedenken hoe we ouderen met de maatregelen kunnen bereiken, kan al het verschil maken.

Netwerkbijeenkomst Oudorp

In de Alkmaarse wijk Oudorp hebben we samen met het netwerk in de wijk gebrainstormd over dit probleem. Dit gebeurde in samenwerking met het project Voor Mekaar Oudorp, op 28 maart in buurthuis De Wachter. De belangrijkste conclusies:

  • Alle aanwezigen wilden meehelpen om het risico voor ouderen te verkleinen
  • Professionals in het netwerk om ouderen heen willen een signalerende functie vervullen
  • Er is behoefte aan trainingen voor mensen die een signalerende functie kunnen vervullen
  • Professionals in het netwerk willen kunnen doorverwijzen om het probleem verder aan te pakken
  • Het is nu niet bekend naar wie of wat je kunt doorverwijzen voor bijvoorbeeld meer informatie of een woningcheck
  • Er zijn verschillende initiatieven op dit gebied, die moeten we met elkaar verbinden om effectiever te worden
  • Er is behoefte aan coördinatie. GGD Holands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kunnen hier een rol in spelen

Presentaties

Wat kunnen we doen om brand te voorkomen? Door Stephan Burgering van Brandweer Noord-Holland Noord
Wat kunnen we doen om vallen te voorkomen? Door fysiotherapeut Joline Groot
Laat ouderen in Oudorp niet vallen en stikken. Door communicatieadviseur Mischa de Bruijn van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Presentatie Rode Kruis aan Huis. Door Ank Polle en Hanneke Verheggen, afdeling Alkmaar. Aanmelden veiligheidscheck kan via zelfredzaamheid@rodekruisalkmaar.nl.

Hoe verder?

Een projectgroep zet de ideeën en suggesties om in concrete voorstellen. In de projectgroep zijn vertegenwoordigd: Het Rode Kruis, de Brandwondenstichting, ZONH, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Contact

De projectgroep treedt graag in contact met mensen en organisaties die willen samenwerken om valongelukken en branden te voorkomen of suggesties hebben. U kunt contact opnemen met Mischa de Bruijn van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, mdbruijn@vrnhn.nl / 06 2009 28 10.

Concrete voorstellen

Een van de meest concrete voorstellen: een website over het voorkomen van ongevallen in en om huis, waarop zowel particulieren als professionals terechtkunnen. Op de website treft u aan welke maatregelen u zelf thuis kunt nemen. Heeft u hulp nodig bij het treffen van maatregelen? Dan vindt u die via de website. De website bevindt zich in de planfase, de bedoeling is dat deze in het najaar live gaat.

Wat zijn de cijfers?

Vallen
Een ongeval is de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak. In de meeste gevallen gaat het hierbij om overlijden door vallen. Vooral 80-plussers zijn hierin oververtegenwoordigd. In 2014 overleden in Nederland 2.312 80-plussers als gevolg van een val. Dit is 79 procent van het totaal aantal dodelijke ongevallen onder 80-plussers. Onder inwoners van 60-70 jaar en 70-80 jaar was het aantal dodelijke accidentele vallen respectievelijk 176 en 429 (55% en 66% van het totaal aantal dodelijke ongevallen). Het aantal bezoeken aan de Spoed Eisende Hulp (SEH) na een ongeval is onder 65-plussers fors gestegen van 100.000 in 1997 naar ongeveer 140.000 in 2015. Deze toename komt grotendeels door de vergrijzing. Letsels door valongevallen in de privésfeer komen veruit het meeste voor (64%). De NOS publiceerde onlangs een artikel over de nieuwste cijfers van het CBS.

Branden
In 2013 waren er in Nederland in totaal 4.837 woningbranden waarbij de brandweer is uitgerukt. In 2014 overleden in Nederland 28 inwoners van 60 jaar en ouder als gevolg van rook, vuur en vlammen.

CBS, Overledenen; ongevallen, inwoners van Nederland.
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2009/32/ongeval-meest-voorkomende-niet-natuurlijke-doodsoorzaak

CBS, Brandweer; branden, slachtoffers en reddingen, personeel, kosten 1985-2013
Veiligheid Nederland. Letsels 2015 - Kerncijfers LIS, 2017