GHOR

Foto: / / John Oud /

De GHOR is de geneeskundige tak van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en werkt nauw samen met o.a. de brandweer, ambulancezorg, gemeenten en politie. Wanneer zich in Noord-Holland Noord een ramp of groot incident voordoet, coördineert de GHOR de inzet van de geneeskundige diensten. De GHOR is de spin in het web in de voorbereiding op of tijdens grootschalige geneeskundige hulpverlening.

Ze werkt ook samen met verschillende zorgpartners zoals ziekenhuizen, huisartsen(posten), GGD, Slachtofferhulp Nederland, Nederlandse Rode Kruis en de care zorgpartners. Onder care zorgpartners worden o.a. verpleeg- en verzorgingsinstellingen verstaan. Doel van de GHOR is dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening. Hierbij trekken de betrokken organisaties als samenhangende zorgketen op. De continuïteit van de zorg is onder alle omstandigheden geborgd, waardoor slachtoffers tijdig de juiste zorg krijgen.

Regierol

Als ‘verbinder van de witte kolom’ werken de GHOR en de zorgpartners nauw samen om goed voorbereid te zijn op (grootschalige) incidenten. Zo zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt en/ of convenanten afgesloten, periodieke overleggen gevoerd en planvorming (bv. zorgcontinuïteitsplannen en scenariokaarten) gerealiseerd. Voorbeelden van scenariokaarten kunt u vinden onder het kopje ‘care zorgpartners’.

Planvorming

Voor onze coördinerende piketfunctionarissen is operationele planvorming ontwikkeld, die hen ondersteunt bij een effectief optreden. Tevens stemmen de verschillende disciplines binnen de veiligheidsregio deze op elkaar af.

Opleiden, trainen & oefenen

Door middel van opleidingen, trainingen en oefeningen blijven de crisisfunctionarissen van de GHOR en de zorgpartners vakbekwaam. Het ‘testen’ en beoefenen van de planvorming is hiervan een belangrijk onderdeel.

Onderzoek en analyse

De uitkomsten van het evalueren/ monitoren van oefeningen en daadwerkelijke inzetten wordt als input gebruikt voor periodieke overleggen, het aanpassen van de planvorming en het opleiden, trainen en oefenen met als doel om de crisisorganisatie  te verbeteren. Voorbeelden hiervan staan achter de knop “lessons learned”.

de landelijke GHOR animatie film