Complexe problematiek

De meerwaarde van het Zorg- en Veiligheidshuis ligt in haar focus op complexe problematiek. Bijvoorbeeld bij een combinatie van een strafbaar feit, verslaving en opvoedingsproblemen. Ook richt het Zorg- en Veiligheidshuis zich op lokale veiligheidsproblematiek. Bijvoorbeeld wanneer een groep jongeren voor overlast zorgt in een wijk. Maar het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich niet op alle doelgroepen. Een casus is pas geschikt om te worden besproken als deze voldoet aan de volgende vragen:

  • Heeft het gezin of de persoon problemen op meerdere gebieden?
  • Is er sprake van crimineel of overlast gevend gedrag of dreigt dit in de toekomst te gebeuren?
  • Zijn voor de aanpak van de problematiek partijen uit meerdere ketens nodig?

Video Zorg- en Veiligheidshuis

In onderstaande video van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt nog eens duidelijk uitgelegd wat het Zorg- en Veiligheidshuis precies is en doet.

U bent niet akkoord gegaan met de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Daarom wordt inhoud uit externe bronnen niet getoond. Accepteer de het cookiebeleid om de geblokkeerde inhoud te tonen.

Eén regisseur per casus

Alle partners kunnen een casus inbrengen. Samen analyseren we het probleem en benoemen we een casusregisseur. Dit is de wettelijk casusregisseur of de partner met het grootste belang. Gezamenlijk maken we een plan van aanpak, waar betrokkenen een eigen rol in krijgen. Hierin nemen we het hele gezin en de omgeving mee. Er wordt gewerkt volgens het gedachtegoed: één gezin, één plan, één regisseur. De casusregisseur stemt de hulp op elkaar af en houdt in de gaten of de afspraken worden nagekomen. Zo komt de hulp snel en efficiënt tot stand.

Resultaten rendementsanalyse 

We delen graag de resultaten van de recente rendementsanalyse van het Zorg- en Veiligheidshuis in regio Noord-Holland Noord, uitgevoerd door Onderzoeksbureau Noord Holland Noord. Dit onderzoek richtte zich op de doelgroep mensen met onbegrepen gedrag. De samenvatting is de compacte weergave van het onderzoek. Ook is het volledige rapport beschikbaar. 

De analyse laat zien dat we te maken hebben met een jarenlange stijging van politiemeldingen van overlast, wat vraagt om een gezamenlijke aanpak van de ketenpartners. Uit het onderzoek blijkt dat het bespreken van cliënten in het Individueel Casus Overleg (ICO) een positief effect heeft. Na het bespreken in het ICO zien we een significante daling van het aantal politiemeldingen en een afname van de ernst van delicten.

Dit bewijst dat de samenwerking tussen alle partners binnen het Zorg- en Veiligheidshuis echt werkt en helpt om overlast en criminaliteit in onze regio te verminderen. Daarnaast ervaren onze partners het ICO als een waardevol platform om complexe casussen gezamenlijk te bespreken. Ze waarderen het proces en de samenwerking, wat bevestigt dat we op de juiste weg zitten.

Cijfers en verhalen op MijnGemeente

Op de website https://mijngemeente.vrnhn.nl/ vertellen we hoeveel casussen we in iedere gemeente hebben. Ook vertellen we in verhalen hoe het Zorg- en Veiligheidshuis te werk gaat en hoe complex casussen zijn:

Commissie Zorg en Veiligheid

Het Zorg- en veiligheidshuis is één van de thema's die begeleid wordt door de Commissie Zorg en Veiligheid, hét bestuurlijk platform die partijen samenbrengt om tot een betere samenhang tussen beleidsambities en projecten te komen.