Doelen van het Project

Het project ‘Aanpak Personen met Onbegrepen Gedrag’ heeft als doel:

  • Verbetering van de leefomstandigheden van de doelgroep.
  • Vermindering van overlast en escalatiegevaar.
  • Verlaging van maatschappelijke kosten door efficiëntere hulpverlening.

Doelgroep

De doelgroep van dit project bestaat uit personen die:

  • Overlast en crimineel gedrag vertonen.
  • Problemen hebben met psychisch welzijn of verstandelijke beperkingen.
  • Kampen met woonproblematiek.
  • Moeite hebben met dagbesteding en middelengebruik.

Deze groep is vaak moeilijk te motiveren voor passende hulpverlening. Eerdere (gedwongen) interventies hebben meestal geen blijvend effect gehad.

Programmaplan

Er is een uitgebreid programmaplan opgesteld met drie programmalijnen die de basis vormen voor de aanpak van personen met onbegrepen gedrag tot en met 2025:

  1. Voorkant: problematiek eerder signaleren en ingrijpen zodat erger voorkomen kan worden. 
  2. Woonvoorzieningen: bieden van passende huisvesting en opvang aan mensen met onbegrepen gedrag. Circa 85% van de doelgroep kampt met woonproblematiek, daarom is het project ‘Maatwerkvoorzieningen’ gestart. Er zijn verschillende woonvormen geïdentificeerd die geschikt zijn voor diverse subgroepen binnen de doelgroep.
  3. Samenwerking: gericht op het stimuleren van samenwerking tussen gemeenten en partners in de zorg-, sociaal- en veiligheidssectoren. We hebben de Persoonsgerichte Aanpak (PGA OGGZ 1%) ontwikkeld, die is gericht op complexe casussen met langdurige, intensieve begeleiding en creatieve, out-of-the-box-oplossingen.

Online platform voor gezamenlijke aanpak mensen met onbegrepen gedrag

In 2024 hebben we een online platform gelanceerd voor een gezamenlijke aanpak. Het platform biedt alle partijen de mogelijkheid elkaar te informeren en te betrekken bij ontwikkelingen, resultaten, verhalen uit de praktijk en de activiteitenkalender.

Regiovisie: Mentaal Welzijn in de Wijk

Samen met diverse partners hebben we een regiovisie ontwikkeld voor de komende 5-10 jaar op het gebied van zorg en veiligheid. Deze visie richt zich op het bieden van efficiënte en tijdige hulp aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Door ons als regio achter één gedeelde visie, verhaal en ambitie te scharen, kunnen we inwoners die de mentale grip kwijt zijn beter ondersteunen.