Onze activiteiten richten zich op: 

 • branduitbreiding voorkómen; 
 • brand tijdig ontdekken; 
 • veilig kunnen vluchten; 
 • effecten op de omgeving beperken; 
 • inzetbaarheid hulpdiensten verhogen. 

De zichtbaarheid van deze activiteiten bestaan meestal uit bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Dit is zichtbaar in gebouwen en omgeving zoals branddeuren, blusmiddelen en brandmeldinstallaties. Samen met de te nemen organisatorische maatregelen vormen deze de basis voor brandveiligheid.

Vergunningen

Met de advisering op vergunningen stellen wij gemeenten in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over het, eventueel onder condities, toestaan van activiteiten die risico’s met zich meebrengen voor de externe veiligheid en/of het brandveilig gebruik van een object.

Voor initiatiefnemers met (ver)bouwplannen of ontwikkelplannen bestaat de mogelijkheid om in vooroverleg te gaan om te komen tot een veilig eindresultaat.

Wij bieden inhoudelijk advies op vergunningen en plannen die nodig zijn voor: 

 • brandveilig bouwen; 
 • brandveilig gebruik; 
 • het beschermen van het milieu; 
 • evenementen; 
 • omgevingsplannen.

Toezicht en handhaving

Met het toezicht op vergunningen en risicovolle objecten wordt getracht een maximale bescherming te bieden aan inwoners en omgeving. We controleren op basis van wet- en regelgeving, maar leggen de nadruk op een risicogerichte aanpak. Met onze bevindingen stellen wij gemeenten in staat om weloverwogen beslissingen te nemen om onveilige situaties te voorkomen of op te lossen.

Toezicht is afhankelijk van de risico’s. Wij houden toezicht: 

 • tijdens de bouw; 
 • gedurende het gebruik; 
 • bij evenementen; 
 • naar aanleiding van meldingen of klachten; 
 • op basis van risico’s