Persoonsgegevens die wij verwerken

VRNHN verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening worden persoonsgegevens verzameld, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over jou wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Bijzondere persoonsgegevens zijn o.a. gegevens over je gezondheid en je BSN-nummer.

Wanneer je solliciteert bij VRNHN vragen wij je een aantal persoonsgegevens te verstrekken, zoals je naam, adres, geboortedatum, cv en motivatiebrief. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat deze persoonsgegevens worden verwerkt door VRNHN. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij VRNHN.

Plichten en verantwoordelijkheden

VRNHN verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van vastgestelde wet- en regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en de uitvoeringsrichtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat jouw persoonsgegevens alleen verwerkt mogen worden als daar een grondslag voor is, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van een wettelijke verplichting, als er sprake is van een vitaal belang of als de dienstverlening op jouw verzoek plaatsvindt.

VRNHN heeft passende beveiligingsmaatregelen/-procedures getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zo zijn er technische beveiligingsmaatregelen getroffen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt de toegang tot jouw persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Verder verstrekt VRNHN jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling verplicht is. VRNHN bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen.

VRNHN bewaart persoonsgegevens van afgewezen sollicitanten niet langer dan vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Indien een sollicitant toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren, dan bewaart VRNHN deze gegevens maximaal tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten als VRNHN jouw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • het recht op informatie over de verwerkingen;
  • het recht op inzage in je gegevens;
  • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
  • het recht op verwijdering van de gegevens en het recht om vergeten te worden (vergetelheid);
  • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
  • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
  • het recht op overdracht van je gegevens (dataportabiliteit);
  • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Je kunt, wanneer je van een van deze rechten gebruik wilt maken, daartoe digitaal een verzoek indienen via fg@vrnhn.nl. Daarbij geef je aan welke gegevens je wenst in te zien, aan te vullen, te verbeteren of te laten verwijderen. Op je verzoek wordt binnen 4 weken een (digitale) reactie gegeven. Om misbruik te voorkomen en om vast te kunnen stellen dat de gegevens die je wilt inzien, aanvullen, verbeteren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn, kunnen we je vragen om je te identificeren en/of in persoon langs te komen op het bezoekadres van VRNHN, Hertog Aalbrechtweg 22 in Alkmaar. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door VRNHN te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van VRNHN gepubliceerd zijn. Wij raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.