Er is al jarenlang een stijging van politiemeldingen van overlast. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten, zorg en justitie.

Uit onderzoek blijkt dat het bespreken van cliënten in het Individueel Casus Overleg (ICO) daadwerkelijk effect heeft. We zien een significante afname in het aantal politiemeldingen en de ernst van delicten nadat cliënten zijn besproken in het ICO. 

Uit de rendementsanalyse van Individuele Casusoverleggen (ICO) blijken verschillende resultaten:

Afname in aantal politiemeldingen

Het aantal politiemeldingen van cliënten met onbegrepen gedrag neemt af nadat ze zijn besproken in het ICO. Het totaal aantal meldingen voor bespreking in het ICO was 1.682, terwijl het aantal meldingen na bespreking in het ICO afnam tot 847, wat bijna een afname van 50% is.

Afname in ernst/zwaarte van meldingen

Niet alleen het aantal, maar ook de ernst/zwaarte van de politiemeldingen neemt af na bespreking in het ICO. De meldingen worden geclassificeerd als licht, middel of zwaar. Er is een significante afname van het aantal meldingen en van de zwaarte ervan na bespreking in het ICO. De grootste afname wordt gezien bij de zware meldingen, namelijk 68%.

Beoordeling door samenwerkingspartners

De ICO's van het Zorg- en Veiligheidshuis worden positief beoordeeld door samenwerkingspartners. Ze zien de ICO's als een gewenst platform om complexe casussen gezamenlijk te bespreken. De partners ervaren meerwaarde in de gezamenlijke aanpak en zijn tevreden over het proces en de samenwerking. 

Ze benadrukken echter ook enkele verbeterpunten, zoals de wetgeving en huisvestingskwesties die oplossingen in de weg staan en het periodiek bespreken van rollen en verantwoordelijkheden van samenwerkingspartners.

Kortom, het onderzoek toont aan dat het ICO effectief is in het verminderen van politiemeldingen en de ernst van de meldingen voor cliënten met onbegrepen gedrag. Het onderzoek toont aan dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt en daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen van overlast en criminaliteit in onze regio.

Meer informatie over de aanpak van het Zorg- en Veiligheidshuis vind je op de website.