De oefening maakt onderdeel uit van een intensief gezamenlijk trainings- en opleidingstraject van hoogheemraadschap en Defensie. De noodsituaties die in de week van 16 tot en met 20 mei worden nagespeeld, maken deel uit van dit traject. Doel van de oefening is vertrouwd te raken met elkaars processen en werkwijzen, alsmede elkaars ervaring en materieel.

Locaties

Er zal geoefend worden op diverse plekken in de gemeenten Schagen, Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland. Het betreft dan diverse noodsituaties, waarbij pompmateriaal moet worden aangevoerd en opgebouwd, een dijk moet worden beschermd tegen wateroverslag en delen van polders moeten worden gecompartimenteerd. De betreffende gemeenten en de veiligheidsregio zijn op de hoogte van deze oefening.

Ter plaatse van de oefenlocaties zal het verkeer indien nodig worden omgeleid. Het begeleiden van verkeersstromen is onderdeel van de oefeningen.

Zichtbaarheid

De aanwezigheid van militairen en waterschappers en hun respectievelijke voertuigen en materialen zullen in het oog springen. Zowel hoogheemraadschap als Defensie hechten waarde aan een zo groot mogelijke openheid. Daarom wordt deze oefening van te voren aangekondigd. Wij kunnen ons voorstellen dat de aanwezigheid van militairen en waterschappers in een (fictieve) noodsituatie vraagtekens oproept. Echter kan zich te allen tijde een noodsituatie rondom water voordoen, waarbij het hoogheemraadschap de assistentie en expertise van de genie moet inroepen. Tijdens de oefening proberen wij de overlast te beperken, maar geheel voorkomen kunnen wij dit niet.

Samenwerking

Een watercrisis heeft vaak grote impact. Al een paar jaar werken hoogheemraadschap, vier veiligheidsregio’s, politie, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland daarom samen in het meerjarenprogramma ‘Watercrises in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal’. Dat leidde tot een plan voor bovenregionale bestuurlijke en operationele coördinatie, afstemming en bijstand bij een watercrisis. Oefeningen moeten uitwijzen of de afspraken in het plan werkbaar zijn in de praktijk.

Tijdens deze oefening werken hoogheemraadschap en genie samen. De genie als onderdeel van Defensie, bouwt en onderhoudt complete (militaire) infrastructuren. Denk aan wegen, bruggen, nutsvoorzieningen. De genie voert deze taken uit voor de gehele krijgsmacht, in Nederland of in een missiegebied. Daarnaast ondersteunt de eenheid op verzoek ook Nederlandse civiele organisaties. In die hoedanigheid kan de genie bijspringen bij bijvoorbeeld wateroverlastsituaties. Om dat in noodsituaties zo goed mogelijk te kunnen, is het zaak om dit te trainen en te oefenen. Het hoogheemraadschap op zijn beurt wil deze samenwerking in noodsituaties ook zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom slaan beide organisaties de handen ineen, om samen in staat te zijn een onverhoopte calamiteit het hoofd te bieden.

Foto: In 2016 hielden het hoogheemraadschap, Defensie en de veiligheidsregio's een grote oefening op Marken. Het inpakken van een dijk tegen eroderende wateroverslag was ook toen onderdeel van de oefening. Foto: Phil Nijhuis.