Van oudsher 

Van oudsher is de brandweer gericht op het bestrijden van incidenten zoals brand. Om dit te kunnen doen, beschikken al onze posten over brandweermensen en -middelen die gericht zijn op het uitvoeren van dezelfde basistaken. De locatie van onze brandweerposten is historisch bepaald is aan de hand van de gemeentegrenzen.   

Niet opgewassen 

De afgelopen jaren is gebleken dat dit traditionele organisatiemodel van de brandweer niet opgewassen is tegen de demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen die op ons afkomen.  

Ontwikkelingen 

Voorbeelden hiervan zijn technologische ontwikkelingen die het brandweerwerk complexer maken (zoals elektrische auto's en zonnepanelen), maar ook nieuwe crisistypen waar de inzet van onze brandweermensen wordt gevraagd (zoals gezondheidscrisis, extreme weersomstandigheden, asielzoekersstromen en stroomuitval). Daarnaast daalt de aanwas van nieuwe vrijwilligers al jaren en blijven vrijwilligers minder lang bij de brandweer. 

Doorontwikkelen 

Om ook in de toekomst passende brandweerzorg te kunnen blijven bieden, hebben wij van ons algemeen bestuur (de burgemeesters in onze regio) de opdracht gekregen om onze brandweerorganisatie door te ontwikkelen. 

Aansluiten op lokale risico's 

We gaan onze brandweerzorg hierbij zoveel mogelijk aan laten sluiten op de lokale risico’s. Daar waar het risico hoog is, moeten de posten goed voorbereid zijn op complexe incidentbestrijding. Daarnaast zijn er ook verzorgingsgebieden waar de risico’s op complexe incidenten juist laag zijn.  

Risicogericht organiseren 

Als brandweer gaan we ons risicogericht organiseren. Daarbij willen we drie verschillende typen posten onderscheiden: 

  1. Posten die voorbereid zijn op de meest voorkomende incidenten en taken met een beperkt risico. 
  2. Posten die voorbereid zijn op het verlenen van de brandweerzorg op het niveau dat we nu kennen. 
  3. Posten die aanvullend voorbereid zijn op een complexe brandbestrijding of complexe technische hulpverlening. 

Rechtvaardigen kazernes 

Wanneer we kijken naar de toekomst, kunnen we gebieden benoemen die op basis van het werk geen brandweerkazerne meer rechtvaardigen. Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door de totstandkoming van nieuwbouw waarbij strengere brandveiligheid regels worden gehanteerd. Maar ook door de effecten van de inzet op preventie en het feit dat bedrijven steeds betere maatregelen nemen om incidenten te voorkomen.  

Complexer of beperkter 

Daarom kijken we niet alleen naar gebieden die complexer zijn geworden door bijvoorbeeld technologische ontwikkeling, maar ook naar gebieden waar het meer klassieke brandweerwerk zeer beperkt is geworden. 

Advisering nieuwbouw kazernes 

Wanneer nieuwbouw van een brandweerkazerne in deze gebieden nodig is, adviseren wij het college van de desbetreffende gemeente (als eigenaar) hierover om dit wel of niet te doen. Daarmee blijven we ook in de toekomst fijnmazig, maar neemt ons huidige aantal van 52 kazernes mogelijk iets af. Nu zetten we daarin de eerste stap. 

Grotere uitdagingen eerst 

Dit jaar staat in het teken van planvorming. De bestuurlijke besluitvorming over ons organisatie-ontwikkelplan staat gepland in december (2022). Tot die tijd voeren we nog geen veranderingen door. Ook verandert niet alles tegelijk. Sommige posten hebben grotere uitdagingen dan andere. Op de posten met grotere uitdagingen richten we ons als eerste.