Algemeen 

Waar kan ik terecht met vragen over de opvang van asielzoekers in mijn gemeente?  

Heeft u een vraag die niet op deze lijst staat? Mail uw vraag dan naar crisisnoodopvang@vrnhn.nl. De veiligheidsregio neemt dan contact met u op. Het is ook mogelijk om met uw vraag naar de locatie van de crisisnoodopvang te gaan en bij de portier te vragen naar de locatiemanager. De locatiemanager in Avenhorn is voor dringende vragen te bereiken onder telefoonnummer 06-16125161.

Wilt u iets bespreken met de wijkagent? Bel dan met het algemene nummer van de politie 0900-8844. Het nummer is zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en bedoeld voor al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Heeft u snel hulp nodig van politie, ambulance of brandweer? Bel dan 112.

Waarom worden de asielzoekers opgevangen door de veiligheidsregio? 

Mensen die op zoek zijn naar veiligheid en bescherming en in Nederland asiel aanvragen, moeten zich laten registreren op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het centrum heeft momenteel onvoldoende plek en ook de overige asielzoekerscentra (AZC’s) in Nederland zijn vol. In de afgelopen jaren zijn verschillende AZC’s gesloten. Tegelijkertijd vinden vluchtelingen die in Nederland mogen blijven geen woonruimte buiten de AZC’s, omdat er in de gemeenten te weinig woonruimte is. Hierdoor stokt de doorstroom en raken de centra overvol. Om te voorkomen dat asielzoekers net als afgelopen zomer buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, heeft het kabinet alle veiligheidsregio’s in gevraagd crisisnoodopvang te bieden voor 450 asielzoekers.

Waar in Noord-Holland Noord worden asielzoekers opgevangen door de veiligheidsregio? 

In Petten,  gemeente Schagen, is een crisisnoodopvanglocatie waar we tot zo'n 250 mensen kunnen opvangen. Deze opvang duurt tot 1 juli 2023. 

Sinds 15 maart er is tot uiterlijk 1 november 2023 crisisnoodopvang in Avenhorn aan de Julianastraat in Avenhorn gerealiseerd in de gemeente Koggenland . Het gaat om een paviljoen dat geschikt is voor zo’n 200 mensen.

Eerder waren er crisisnoodopvanglocaties van de veiligheidsregio in Heiloo, Alkmaar, Bergen en Enkhuizen.

Wat zijn de kosten van de crisisnoodopvang voor de gemeente waar de crisisnoodopvang gevestigd is? 

De opvanglocatie wordt beschikbaar gesteld door de gemeente. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert samen met het rijk de realisatie, inrichting en de verzorging tijdens het verblijf van de asielzoekers uit. Dit wordt gefinancierd door de rijksoverheid. De gemeente hoeft geen financiële bijdrage te leveren.

Hulp bieden 

Kan ik helpen bij de opvanglocatie?  

Hulp wordt altijd gewaardeerd. We onderzoeken steeds welke behoefte aan ondersteuning er is. Dit kan zijn in de vorm van hulp bij sport en spel, het bezoeken van bepaalde locaties, het geven van fiets- of zwemlessen, het coördineren van de dagbesteding, schoonmaken, teken- of schilderlessen, kleding verstellen, etc.

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger, dan kunt u ons mailen. Graag in uw mail aangeven wanneer u beschikbaar bent en wat u graag wilt doen. We zoeken met name vrijwilligers die zelfstandig een afgeronde activiteit kunnen bieden, zodat de gastheren en gastvrouwen van de opvang hun aandacht aan de dagelijkse werkzaamheden kunnen besteden.

  • Voor hulp op de crisisnoodopvang in Petten kunt u mailen naar schagen@wonenpluswelzijn.nl (onder vermelding van ‘vrijwilligerswerk opvang vluchtelingen Petten’);
  • Voor hulp op de crisisnoodopvang in Avenhorn, kunt u contact opnemen met Vrijwilligerspunt. Op de website is een apart aanmeldformulier voor Avenhorn. U kunt uw vragen ook mailen naar info@vrijwilligerspunt.com (onder vermelding van ‘Vrijwilligerswerk opvang vluchtelingen Avenhorn’).
     

Aan welke hulpgoederen is behoefte? 

Op dit moment hebben wij voor de kinderen speelgoed in bruikleen gekregen van de bibliotheek. We werken ook samen met People for People en kringloopwinkels voor kleding, speelgoed en dergelijke. Mochten we merken dat bepaalde goederen ontbreken, dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken en communiceren wij dit via de website of de social media van de veiligheidsregio en van de gemeenten waar op dat moment crisisnoodopvang is.

Veiligheid

Hoe is de veiligheid bij de crisisnoodopvang geregeld?  

Op de crisisnoodopvang zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week zes beveiligers aanwezig. Daarnaast is elke dag tussen 8.00 en 23.00 uur een locatiemanager op de crisisnoodopvang aan het werk. Veiligheidsregio en gemeente hebben contact met de wijkagent en de politie. Bij vragen over veiligheid kunt u mailen naar crisisnoodopvang@vrnhn.nl of deze met de wijkagent bespreken. Bel hiervoor het algemene nummer van de politie 0900-8844. Het nummer is zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en bedoeld voor al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Heeft het wel spoed, dan belt u 112. Het is ook mogelijk om met uw vraag naar de locatie van de crisisnoodopvang te gaan en bij de portier te vragen naar de locatiemanager.

De crisisnoodopvang is geen asielzoekerscentrum. Asielzoekers die zich misdragen, zullen op verzoek van de veiligheidsregio overgedragen worden aan COA om op een geschiktere locatie te worden opgevangen.

Kunnen asielzoekers de locatie van de crisisnoodopvang zonder begeleiding in- en uitlopen? 

Asielzoekers zijn vrij om op elk gewenst moment de crisisnoodopvang in- en uit te lopen voor activiteiten en/of beweging.

Zijn de crisisnoodopvanglocaties geschikt voor slechte weersomstandigheden?

Op de crisisnoodopvanglocaties in Petten (deels) en in Avenhorn wordt gebruik gemaakt van paviljoens voor de opvang. Dit zijn hardwandige gebouwen met geïsoleerde wanden en dak, die wind- en kou-/hittebestendig zijn. Het klimaat wordt beheerst middels een warmtepompsysteem. Bij de opbouw wordt rekening gehouden met eventuele slechte weersomstandigheden.

Over de tijdelijke bewoners 

Hoeveel asielzoekers komen naar de crisisnoodopvang en voor hoe lang? 

Om de druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen, biedt Noord-Holland Noord crisisnoodopvang aan 450 mensen. In Avenhorn is een crisisnoodopvang voor 200 mensen. Deze is tot half 1 november 2023 in gebruik. Daarna wordt de opvang van asielzoekers overgenomen door gemeente Medemblik. Er is nog niet bekend waar in Medemblik deze opvang zal komen. In Petten, gemeente Schagen, is een crisisnoodopvang waar we zo'n 250 mensen opvangen. Deze opvang duurt tot 1 juli 2023. 

Wat is de samenstelling en nationaliteit van de mensen in de crisisnoodopvang?  

Op dit moment worden er voornamelijk gezinnen met kleine kinderen opvangen in de crisisnoodopvang in Noord-Holland Noord. De meeste mensen die in Nederland asiel aanvragen komen uit Syrië, Iran, Turkije, Nigeria en Eritrea.       

Welk traject doorlopen de asielzoekers voordat zij in de crisisnoodopvang terecht komen? 

Mensen die in Nederland asiel zoeken, moeten zich melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar worden zij geregistreerd, wat nodig is om in de asielprocedure terecht te kunnen komen. Door de asielcrisis van dit moment is er in Ter Apel onvoldoende plek om iedereen in het aanmeldcentrum op te vangen, daarom worden mensen vanuit Ter Apel door COA met bussen naar crisisnoodopvanglocaties in heel het land gebracht. In Noord-Holland Noord hebben wij als voorwaarde voor onze crisisnoodopvang gesteld dat mensen in Ter Apel geregistreerd moeten zijn. Daarbij hebben wij een voorkeur aangegeven voor gezinnen vanwege de samenstelling van de huidige groep, die grotendeels uit gezinnen met kinderen bestaat. 

Is de groep van asielzoekers vast en blijven die de hele periode, of is het een doorstroom van steeds verschillende vluchtelingen? 

De kern van onze bewoners is een groep die bij het verplaatsen van de crisisnoodopvang in Noord-Holland Noord met ons mee verhuist. Veel mensen in Avenhorn zijn eerder in Heiloo, Alkmaar, Bergen en Enkhuizen geweest. Op 1 november gaan zij naar gemeente Medemblik.

Soms gaan mensen uit de groep terug naar Ter Apel of verhuizen zij naar andere locaties in het land. Als er ruimte is, kunnen er nieuwe mensen bijkomen.

Hoe is de verzorging van de vluchtelingen geregeld? 

Dagelijks zijn er gastheren en gastvrouwen op de locatie aanwezig die de mensen kunnen helpen met praktische zaken, hen te woord kunnen staan en vragen kunnen beantwoorden. Zij dragen zorg voor de opvang, catering en begeleiding van de vluchtelingen. Ook is er een locatiemanager aanwezig. Daarnaast is er een medisch team om de eerste zorgvragen op te vangen.

Zijn onder deze groep ook vluchtelingen uit Oekraïne? 

Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen in Ter Apel. Zij volgen een apart traject en maken geen deel uit van de groep asielzoekers die crisisnoodopvang krijgt.

Blijft het bij deze groep of komen er nog meer asielzoekers naar Noord-Holland Noord? 

Het rijk zoekt in heel Nederland met spoed naar opvanglocaties voor asielzoekers, zodat mannen, vrouwen en kinderen die in Nederland asiel aanvragen niet op straat terechtkomen. Aanvankelijk heeft het rijk alle veiligheidsregio’s gevraagd 225 crisisnoodopvangplekken te organiseren. Eind augustus kwam hier aanvulling op en werd het aantal verhoogd naar 450 plekken per regio. Met de opvang in Avenhorn en Petten heeft onze regio aan het verzoek voldaan.

Zijn de mensen die opgevangen worden in Noord-Holland Noord administratief gescreend in Ter Apel? 

In Ter Apel dienen mensen hun asielverzoek in. IND en AVIM registreren wie de asielaanvraag doet. Daarna wordt een deel van hen via het COA naar andere locaties in het land gebracht. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft bij het COA aangegeven in de crisisnoodopvang alleen asielzoekers te willen ontvangen die administratief gescreend zijn.

Wat is de verblijfsstatus van de mensen in de crisisnoodopvang?

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verzorgt zogeheten bed, bad en brood voor de asielzoekers in onze crisisnoodopvang. COA registreert in welke fase van de asielprocedure de mensen zijn. Sommige mensen krijgen gedurende hun lange verblijf in de crisisnoodopvang een status, wat betekent dat zij in Nederland mogen blijven. Zij kunnen dan overgeplaatst worden naar een asielzoekerscentrum op het moment dat daar plek is. Het kan ook zijn dat zij een huis krijgen, bijvoorbeeld door gezinshereniging, maar in de huidige situatie is dat niet waarschijnlijk.

Hoe is de gezondheidszorg voor asielzoekers geregeld? 

COA zorgt voor de registratie en medische screening van asielzoekers. Als uit de screening blijkt dat mensen voor bijvoorbeeld TBC-vaccinaties in aanmerking komen, dan regelt GGD Hollands Noorden dit. Overdag is op de crisisnoodopvanglocatie een medisch team aanwezig. Die medewerkers helpen mensen met hun zorgvragen en als het nodig is maken zij een afspraak met de huisarts van GZA (Geneeskundige Zorg Asielzoekers). Ook tandheelkundige zorg loopt via GZA. Als iemand met spoed medische hulp nodig heeft, dan wordt 112 gebeld.

Hebben mensen psychische hulp nodig door de situatie waar ze uit vandaan komen?

Mensen die zijn gevlucht uit een onveilige situatie en een lange reis maken om in veilig gebied te komen, maken veel mee. Als mensen bij aankomst in Nederland psychische schade hebben, worden zij in contact gebracht met de GZA (GezondheidsZorg Asielzoekers). Als het nodig is, worden zij doorverwezen naar een specialist. Op de crisisnoodopvang is dagelijks een medisch team aanwezig dat de eerste zorgvragen opvangt. Tot nu toe is de laagdrempelige zorg op locatie afdoende gebleken om in te spelen op problemen die er spelen. Ook COA en VluchtelingenWerk zijn regelmatig op de locatie aanwezig om eventuele problemen vroegtijdig te kunnen signaleren.

Hoe communiceren jullie met de asielzoekers? 

Over het algemeen wordt gecommuniceerd in het Engels. Wanneer mensen geen Engels spreken zullen we gebruik maken van asielzoekers die wel Engels spreken, tolken of pictogrammen.

Wat doen de mensen overdag? 

De mensen in de crisisnoodopvang hebben verschillende behoeften. De één wil vooral rust, de ander sporten of spelen. Veiligheidsregio en gemeente merken dat er veel bereidheid is om de mensen te helpen met een positieve invulling van hun dag. Naar aanleiding van de behoeften die de mensen aangeven, wordt gekeken hoe aangeboden hulp ingezet kan worden (zie ook de vragen over hulp aanbieden).

Krijgen asielzoekers leefgeld?

De mensen in onze crisisnoodopvang mogen net als alle andere asielzoekers in Nederland niet werken. De bewoners in onze regio krijgen vanuit het COA een klein bedrag aan leefgeld (zo’n twaalf euro per week) voor persoonlijke boodschappen, zoals hygiëneproducten. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord regelt het onderdak, eten en drinken in crisisnoodopvang. Deze kosten worden vergoed door de rijksoverheid.

Mogen mensen werken en gaan kinderen naar school? 

Vluchtelingen die geen verblijfsvergunning hebben, mogen in Nederland niet werken. Voor vluchtelingen uit Oekraïne is hiervoor begin dit jaar een uitzondering gemaakt. Kinderen van 5 tot 16 jaar hebben leerplicht. Jongeren tussen 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie (diploma) hebben, moeten verplicht naar school tot ze 18 zijn.

Zijn er of worden er afspraken gemaakt met de vluchtelingen over huisregels? 

In de crisisnoodopvang worden huisregels gehanteerd. Enkele voorbeelden:

  • Heb respect voor elkaar en elkaars spullen;
  • Dames en heren gebruiken gescheiden sanitaire voorzieningen;
  • Tussen 23.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s morgens moet het stil zijn.  
     

Zijn er voldoende sanitaire voorzieningen voor alle asielzoekers in de crisisnoodopvang?

De GGD controleert of de crisisnoodopvang voldoet aan de gestelde normen. We zorgen voor voldoende douches en toiletten. Als het nodig is, plaatsen we extra toiletfaciliteiten. Op de locatie wordt tijdens de opvang intensief schoongemaakt. Omdat de normen voor hygiëne niet in ieder land hetzelfde zijn, werken we met instructieposters over handen wassen, niezen (in de elleboog), toiletgebruik en andere veel voorkomende hygiënische handelingen. Wij maken daarbij gebruik van de kennis en ervaring van het COA.